Lachai Roï Paardencoaching
 
Christelijke paardencoaching met visie op de toekomst

Impressum / gegevens

 Algemene voorwaarden en privacyverklaring van  Lachai Roï  Paardencoaching

 

Definities

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op:

·      Opdrachtgever: natuurlijk persoon of rechtspersoon die een opdracht geeft aan Lachai Roï  Paardencoaching voor een sessie of workshop

·      Opdrachtnemer: Lachai Roï  Paardencoaching, Elvira Hendrikx handelend voor Lachai Roï  Paardencoaching

·      Onder Deelnemer wordt verstaan de natuurlijke persoon die daadwerkelijk aan de , workshop of sessie deelneemt.

 

Algemeen en risico-acceptatie

·      Tijdens de sessies, workshops zijn deelnemers zelf verantwoordelijk voor hun eigen welzijn.

·      Opdrachtgever en of deelnemer neemt deel aan een sessie, workshop voor eigen rekening en risico en zal ten aanzien van Lachai Roï  Paardencoaching geen aanspraak doen gelden op eventuele rechten voortvloeiend uit artikel 6:179 Burgerlijk Wetboek.

·      Bij minderjarige deelnemers vrijwaren de ouders of de wettelijke vertegenwoordigers Lachi Roï  Paardencoaching voor dergelijke aanspraak door of namens de minderjarige deelnemer.

·      Vooraf, tijdens en na een sessie, workshop kunnen deelnemers informatie inwinnen of overleggen.

·      Opdrachtgever en of deelnemer is op de hoogte en accepteert het risico dat inherent is aan het omgaan met paarden. Is zich bewust en accepteert het risico wat voortvloeit uit de omgang met het paard en de daarmee samenhangende onberekenbaarheid. Tevens welke risico’s met de paarden kunnen plaatsvinden vooraf, tijdens en na de sessie of workshop.

·      Deelnemers worden geïnstrueerd over de wijze waarop zij met de paarden dienen om te gaan en dienen tijdens de activiteiten in alle gevallen de instructies van de trainer/coach op te volgen.

·      Het betreden van het terrein geschiedt op eigen risico. Lachai Roï Paardencoaching sluit uitdrukkelijk aansprakelijkheid voor het ontstaan en de gevolgen van ongevallen uit, alsmede de aansprakelijkheid als gevolg van verlies, diefstal of beschadiging van goederen.

·      Door op het terrein te verblijven tijdens een sessie of workshop verklaart opdrachtgever of deelnemer zich uitdrukkelijk akkoord met bovenstaande punten.

 

Totstandkoming overeenkomst bij de verschillende vormen van dienstverlening:

Workshops en individuele sessies

 

 

Individuele sessies

De inschrijving voor of reservering van Coaching is definitief na een Bevestigingsmail van Lachai Roï  Paardencoaching. Het versturen van een opdrachtbevestiging door Lachai Roï  Paardencoaching maakt de overeenkomst bindend. Lachai Roï  Paardencoaching behoudt zich het recht om opdrachten te weigeren.

 

Annuleren / verschuiven / wijzigen van Individuele sessies:

 

Annuleren / verschuiven / wijzigen door opdrachtgever

Indien de opdrachtgever de overeengekomen datum voor een individuele sessie wil annuleren, dan gelden de

volgende voorwaarden:

1.    Binnen 14 dagen voor aanvang: Lachai Roï  Paardencoaching brengt 25% van het factuurbedrag in rekening bij opdrachtgever
(+ eventuele kosten aan derden);

2.    Binnen 7 dagen voor aanvang: Lachai Roï  Paardencoaching brengt 50% van het factuurbedrag in rekening bij opdrachtgever
(+ eventuele kosten aan derden);

3.    Binnen 24 uur voor aanvang: Opdrachtgever is het gehele factuurbedrag verschuldigd aan Lachai Roï  Paardencoaching
(+ eventuele kosten aan derden).

 

Annulering door Lachai Roï  Paardencoaching

Lachai Roï  Paardencoaching kan sessies, workshops annuleren in geval van overmacht en van ziekte van de coach en/of de paarden indien in redelijkheid geen gelijkwaardige vervanging is te vinden. In dit geval van annulering vervalt de verplichting tot betaling bij opdrachtgever.

In goed overleg tussen opdrachtgever en Lachai Roï Paardencoaching kan een vervangende datum worden overeengekomen.

 

Betalingen

·      Lachai Roï Paardencoaching brengt de deelnamekosten aan sessies, workshops of opleiding in rekening door middel van een factuur. Deze factuur wordt verstuurd via de e-mail.

·      Betaling van de facturen dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Betaling zal plaatsvinden zonder aftrek, verrekening of opschorting uit welke hoofde dan ook.

·      Bij betaling door een derde, blijft de opdrachtgever zelf verantwoordelijk dat het volledige bedrag betaald wordt.

 

Aansprakelijkheid

Lacha Roï  Paardencoaching kan niet aansprakelijk worden gesteld voor geleden schade door de opdrachtgever, ongeacht waarop een dergelijke schadevordering wordt gebaseerd. Lachai Roï  Paardencoaching is in geen geval gehouden tot vergoeding van schade wegens uitvoering van de dienstverlening.

Lachai Roï  Paardencoaching is evenmin aansprakelijk voor schade indien opdrachtgever in zijn verantwoordelijkheden tekort schiet of indien opdrachtgever onjuiste of onvolledige informatie of materialen verstrekt.

Elke aansprakelijkheid van Lachai Roï  Paardencoaching voor bedrijfsschade of andere indirecte schade, waaronder begrepen schade wegens gederfde winst, gemiste besparingen of verlies van gegevens, is nadrukkelijk uitgesloten.

Indien volledig uitsluitsel van aansprakelijkheid door rechterlijk besluit als te ruim wordt gezien zal de totale aansprakelijkheid van Lachai Roï  Paardencoaching in geen geval hoger zijn dan het bedrag gelijk aan het totale factuurbedrag (exclusief BTW) zoals overeengekomen voor de werkzaamheden. De aansprakelijkheid is in ieder geval beperkt tot het bedrag van de uitkering van de verzekeraar van Lachai Roï  Paardencoaching in een voorkomend geval.

 Administratieve Vragen

·      Vragen van administratieve aard of worden binnen 5 werkdagen beantwoord.

·      Vragen per mail of per brief die een langere verwerkingstijd vereisen, worden binnen 2 werkdagen beantwoord met een ontvangstbevestiging met daarbij een indicatie wanneer men een uitvoerig antwoord kan verwachten.

 

Klachten

·      Klachten worden schriftelijk kenbaar gemaakt bij de Ondernemer binnen 8 dagen.

·      Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de Ondernemer, nadat de Opdrachtgever of Consument de gebreken heeft geconstateerd.

·      Bij de Ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst, geregistreerd, beantwoord en worden vertrouwelijk behandeld. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de Ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Opdrachtgever of Consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

·      Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

·      In beginsel gaat Ondernemer er van uit dat er in goed onderling overleg een voor beide partijen passende oplossing komt voor de klacht.

 

Geschillen

·      Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing (valt onder arrondissement Breda).

·      In beginsel gaat Ondernemer er van uit dat er in goed onderling overleg een voor beide partijen passende oplossing komt voor het geschil.

 

 

Privacyverklaring

Lachai Roï waaronder handelsnamen Elvira Hendrikx en Lachai Roï paardencoaching vallen, wordt hierna genoemd als Lachai Roï. Lachai Roi is gevestigd aan de Duivekeetseweg 11, 4698 PK te Oud-Vossemeer. Lachai Roï is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Email : elvirahendrikx@gmail.com
Website : www.lachairoïpaardencoaching.com
Adres | Duivekeeetseweg 11, 4698 PK te Oud-Vossemeer
Telefoonnumer | 06 53706283

Voor vragen over gegevensbescherming kunt u zich richten aan Elvira Hendrikx via het emailadres elvirahendrikx@gmail.com

Persoonsgegevens die wij verwerken
Lachai Roï verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt om de nieuwsbrief te mogen ontvangen.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- E-mailadres
- telefoonnummer (enkel van klanten die training of coaching volgen of hebben gevolgd en zakelijke relaties)
- Overige gegevens die betrekking hebben op het coachtraject, facturatie, etc. enkel van klanten die een training of coaching volgen/hebben gevolgd of zakelijke relaties)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze diensten, website van Lachai Roï en zo ook ons YouTube kanaal hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Het is door ons niet te controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar. Wij raden ouders, verzorgers en voogd dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming of toestemming van de voogd/verzorger. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via elvirahendrikx@gmail.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Lachai Roï gebruikt en verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende zaken:
- Verzenden van diverse nieuwsbrieven, marketinginformatie of reclamefolders
- Verwerking van jouw betaling/facturering
- Contact op te kunnen nemen met jou, dit met betrekking tot diensten, producten en afspraken.
- Om goederen, producten en diensten bij je af te leveren
- Contact op te kunnen nemen in verband met wijzigingen en aanpassingen.

Geautomatiseerde besluitvorming
Lachai Roï neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een medewerker van Lachai Roï tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Lachai Roï bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Persoonsgegevens, adresgegevens, emailadressen & telefoonnummers: 20 jaar na het laatste contactmoment
Overige gegevens (enkel van opdrachtgevers, trainings- & coachklanten: 20 jaar het laatste contactmoment.

Delen van persoonsgegevens met derden
Lachai Roï verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Lachai Roi blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Lachai Roï gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy.

Cookies zijn kleine informatiebestanden die bij een bezoek aan de website worden opgeslagen op het apparaat waarmee je de website hebt bezocht (zoals computer, tablet, smartphone etc.), waar we het hierna hebben over “cookies” bedoelen we daarmee ook andere vergelijkbare technieken.

Cookies maken het mogelijk jouw webbrowser te herkennen. Handig, want dan hoef je bijvoorbeeld niet steeds opnieuw je gegevens in te voeren, voorkeuren aan te geven, opnieuw producten in je winkelwagen te plaatsen of je instellingen aan te passen. Op die manier kunnen wij ook onze website beter laten werken, kunnen wij inzicht krijgen in het bezoekersgedrag op de website en kunnen andere partijen inzicht krijgen in jouw surfgedrag, zodat wij gepersonaliseerde advertenties kunnen tonen over meerdere websites en niet-relevante websites weg kunnen laten.

Cookies brengen de veiligheid van je computer niet in gevaar. Wij maken onderscheid tussen verschillende soorten cookies:

Functionele cookies
Deze zijn nodig voor een goede werking van de website. Ze zorgen ervoor dat aan jou snel en correct de gewenste informatie wordt getoond, elke keer dat je onze website bezoekt. Voor het plaatsen van functionele cookies hoeft geen toestemming gevraagd te worden.

Analytische cookies
Deze gebruiken wij om te analyseren hoe onze website wordt gebruikt, bijvoorbeeld hoe vaak onze website wordt bezocht, op welke pagina je op onze website aankomt, op welke pagina’s het meest wordt geklikt. Als de analytische cookies geen grote impact op de privacy hebben, hoeft er ook geen toestemming worden gevraagd, anders wel.

Tracking cookies
Dit zijn cookies die jouw surfgedrag op onze website kunnen volgen. Op die manier kunnen wij adverteerders aan de hand van jouw surfgedrag gepersonaliseerde onlineadvertenties en op maat gemaakte content tonen.

Voor het plaatsen van deze cookies vragen wij jouw toestemming.

De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Lachai Roï en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar elvirahendrikx@gmail.com

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen drie weken, op jouw verzoek.

Lachai Roï wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Lachai Roï neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via
elvirahendrikx@gmail.com of via het contactformulier op de website : www.lachairoïpaardencoaching.com

Onderkant formulier